چهارشنبه 13 دي 1385
 Effects of water-miscible solvents and polyhydroxy compounds on the structure and enzymatic activity of thermolysin 
  نویسندگان مقاله:   Mohammad Pazhang, Khosro Khajeh, Bijan Ranjbar, Saman Hosseinkhani 
 ارائه شده به :    (1385/6/4) 
 عنوان ژورنال:   Journal of Biotechnology 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Cloning, expression and characterization of a novel methylglyoxal synthase from Thermus sp. strain GH5 
  نویسندگان مقاله:    Mohammad Pazhang, Khosro Khajeh, S. Mohsen Asghari, Hanieh Falahati, Hossein Naderi-Manesh 
 ارائه شده به :    (1389/6/4) 
 عنوان ژورنال:   Applied Biochemistry and Biotechnology 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 162 شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Remarkable improvement of a neutral protease activity and stability share the same structural origins 
  نویسندگان مقاله:    S. Mohsen Asghari, Mohammad Pazhang, somayeh Ehtesham, Hamid Reza Karbalaei-Heidari, Majid Taghdir, Majid Sadeghizadeh, Hossein Naderi-manesh, Khosro Khajeh 
 ارائه شده به :    (1389/6/4) 
 عنوان ژورنال:   Protein Engineering Design and Selection 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Temperature, organic solvent and pH stabilization of the neutral protease from Salinovibrio proteolyticus: significance of the structural calcium 
  نویسندگان مقاله:   S Mohsen Asghari, Khosro Khajeh, Arastoo Badoei Dalfard, Mohammad Pazhang, Hamid Reza Karbalaei-Heidari 
 ارائه شده به :    (1390/6/4) 
 عنوان ژورنال:   BMB reports  
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Rationalization of allosteric pathway in Thermus sp. GH5 methylglyoxal synthase 
  نویسندگان مقاله:   Shekufeh Zareian, Khosro Khajeh, Mohammad Pazhang, Bijan Ranjbar 
 ارائه شده به :    (1392/6/4) 
 عنوان ژورنال:   BMB reports  
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Conferral of Allostery to Thermus sp. GH5 Methylglyoxal Synthase by a Single Mutation 
  نویسندگان مقاله:   Zohreh Farsi, Helmut Pein, Mohammad Pazhang, Shekoofeh Zareian, Seyed-Omid Ranaei-Siadat, Khosro Khajeh 
 ارائه شده به :    (1391/9/27) 
 عنوان ژورنال:   Journal of Biochemistry 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Transmitting the allosteric signal in methylglyoxal synthase 
  نویسندگان مقاله:   Hanieh Falahati, Mohammad Pazhang, Shekufeh Zareian, Nasser Ghaemi, Reza Rofougaran, Anders Hofer, Alireza R.Rezaie and Khosro Khajeh 
 ارائه شده به :    (1392/4/2) 
 عنوان ژورنال:   Protein Engineering Design and Selection 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Biochemical Characterization and Computational Identification of Mycobacterium tuberculosis Pyrazinamidase in Some Pyrazinamide-Resistant Isolates of Iran 
  نویسندگان مقاله:   Doustdar F, Pazhang M, Mehrnejad F, Safarzadeh M, Rabiei D, Chaparzadeh N, Falahati H, Mir-Derikvand M 
 ارائه شده به :    (0/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Protein Journal 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Effect of sorbitol and glycerol on the stability of trypsin and difference between their stabilization effects in the various solvents. 
  نویسندگان مقاله:   Pazhang M, Mehrnejad F, Pazhang Y, Falahati H, Chaparzadeh N. 
 ارائه شده به :    (0/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Biotechnol Appl Biochem 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 تاثیر حلال های آلی بر روی فعالیت و پایداری تریپسین و پایدارسازی آن با ساکارز 
  نویسندگان مقاله:   محمد پاژنگ، فرامرز مهرنژاد، نادر چاپارزاده، آرزو رحمن پور 
 ارائه شده به :    (0/0/0) 
 عنوان ژورنال:   زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand