سه شنبه 03 مهر 1397

طرحهاي تحقيقاتي و پروژه هاي در حال اجرا:

  •  - ايجاد گياه تراريخته مقاوم به ويروس PLRV از طريق RNA Silencing
  • - بررسي مكانيسم ژنتيكي آغاز گلدهي در گياه مدل آرابيدوپسيس
  • - بررسي اينتراكشن مولكولي بين پروتئينها با سيستم Y2HS
  • - ايجاد گياه تراريخته زود گلده اطلسي با خاموش كردن ژن CLF
  • - ايجاد گياه تراريخته دير گلده كاهو با خاموش كردن ژن MSI4
  • - ايجاد گياه تراريخته زود گلده اطلسي با انتقال و بيان ژن FT
  • - ايجاد گياهان ديگر تراريخته زود گلده با انتقال و بيان ژن FT
  • - ايجاد بانك cDNA گياهان مختلف - ايجاد كلكسيون موتانت هاي گياهي
  • - ايجاد گياه تراريخته مقاوم به ويروس PVX از طريق RNA Silencing
  • - تولید آنزیم Taq DNA Polymerse - تولید DNA Ladder
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand