چهارشنبه 30 بهمن 1398
 عنوان سمینار:    نهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات  
 نوع سمینار:   کنفرانس ملی 
 سمت من :    شرکت کننده 
 برگزار کننده سمینار:    , تهران - جمهوری اسلامی ایران  
تاریخ برگزاری:1392/6/5 - 1392/6/5
 عنوان مقاله:   همبستگی اجزای عمکرد دانه و تجزيه عليت آن 
  نویسندگان مقاله:    رعنا ولی زاده کامران دکتر حمدالله کاظمی-دکتر محمدمقدم-دکتر سعيد اهری زاد 
فایلی آپلود نشده است
 عنوان سمینار:    ششمين کنگره بیوتکنولوژی  
 نوع سمینار:   کنفرانس بین المللی 
 سمت من :    شرکت کننده 
 برگزار کننده سمینار:    , تهران - جمهوری اسلامی ایران  
تاریخ برگزاری:1392/6/5 - 1392/6/5
 عنوان مقاله:   مقايه روشهای استخراجDNAدر باکتری پسودوموناس فلوروسنت 
  نویسندگان مقاله:    رعنا ولی زاده کامران دکتر شيرزاد-دکتر احمد آبادی 
فایلی آپلود نشده است
 عنوان سمینار:    یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات  
 نوع سمینار:   کنفرانس ملی 
 سمت من :    شرکت کننده 
 برگزار کننده سمینار:    , تهران - جمهوری اسلامی ایران  
تاریخ برگزاری:1392/6/5 - 1392/6/5
 عنوان مقاله:   بررسی تنوع زنتيکی لاينهای مختلف جو لخت 
  نویسندگان مقاله:    رعنا ولی زاده کامران،دکتر حمدالله کاظمی، دکتر محمد مقدم، دکتر سعید اهری زاد 
فایلی آپلود نشده است
 عنوان سمینار:    هفتمین کنگره ملی بیوتکنولوژی ایران  
 نوع سمینار:   کنفرانس ملی 
 سمت من :    شرکت کننده 
 برگزار کننده سمینار:    , تهران - جمهوری اسلامی ایران  
تاریخ برگزاری:1390/6/21 - 1390/6/22
 عنوان مقاله:   جداسازی و کلونینگ ژن Lys-RLK1 (CERK1) و بررسی تاثیربیان آن در مقاومت به پاتوژنهای قارچی و باکتریایی گیاهان 
  نویسندگان مقاله:    الیاس نظامی، اکبر شیرزاد، مقصود پژوهنده و رعناولیزاده کامران  
فایلی آپلود نشده است
 عنوان سمینار:    نهمين کنگره زنتنيک  
 نوع سمینار:   کنفرانس ملی 
 سمت من :    شرکت کننده 
 برگزار کننده سمینار:    , تهران - جمهوری اسلامی ایران  
تاریخ برگزاری:1392/6/5 - 1392/6/5
 عنوان مقاله:   تجزيه عليت عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتيپ های جو لخت 
  نویسندگان مقاله:    رعنا ولی زاده کامران،دکتر حمدالله کاظمی-دکتر محمدمقدم، دکتر سعید اهری زاد 


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand