چهارشنبه 30 بهمن 1398
 عنوان طرح/پروژه:   بررسی ژنوتيپ هاي مقاوم و حساس جو به سرما با استفاده از نشانگر مولکولي ونتايج ژنتيکي حاصل از آن با صفات مورفوفيزيولوژيکي ارزيابي 
 نوع فعالیت:    طرح پژوهشی  
 تاریخ تصویب:    1389/6/5  
 سازمان/موسسه تصویب کننده:    دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 


 عنوان طرح/پروژه:   ارزيابی صفات مورفوفيزيولوژيکی موثر به سرما در ژنوتيپ های مختلف جو 
 نوع فعالیت:    طرح پزوهشی  
 تاریخ تصویب:    1389/6/5  
 سازمان/موسسه تصویب کننده:    دانشگاه شهید مدنی 


 عنوان طرح/پروژه:   بررسی تنوع ژنتيکی 20 نوع گندم نان معرفی شده با استفاده از مارکر ISSR 
 نوع فعالیت:    همکار طرح  
 تاریخ تصویب:    1390/6/5  
 سازمان/موسسه تصویب کننده:    دانشگاه شهید مدنی 


 عنوان طرح/پروژه:   انتقال ژن بار و گاس به کلزا با استفاده از آگروباکتريوم 
 نوع فعالیت:    همکار طرح  
 تاریخ تصویب:    1390/6/5  
 سازمان/موسسه تصویب کننده:    دانشگاه شهید مدنی  


 عنوان طرح/پروژه:   بررسی سازگاری تعدادی از گونه های گياهان داروئی به شرايط محيطی 
 نوع فعالیت:    همکار  
 تاریخ تصویب:    1391/6/5  
 سازمان/موسسه تصویب کننده:    دانشگاه شهید مدنی 


 عنوان طرح/پروژه:   اثرات پيش تيمار کردن خشک وتر کردنمتوالی بذر بر جوانه زنی و رشدگياهچه گندم 
 نوع فعالیت:    همکار  
 تاریخ تصویب:    1390/6/5  
 سازمان/موسسه تصویب کننده:    دانشگاه شهید مدنی 
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand