چهارشنبه 22 آبان 1398
 بررسي نظري خواص فيزيكي مدل‌هاي پليمري 
 تاریخ دفاعیه:    1384/6/20  
 نام دانشجو:   آقاي امير قلعه 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   فيزيك نظري 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    شهيد مدني آذربايجان | ايران ، تبريز  
فایلی آپلود نشده است

 مروري بر خواص نانو-تيوب‌ها 
 تاریخ دفاعیه:    1385/6/28  
 نام دانشجو:   آقاي سیدمهدي مظلوم‌زاده 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   فيزيك نظري 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    شهيد مدني آذربايجان | ايران ، تبريز  
فایلی آپلود نشده است

 آشنايي با روش مدل شبكه‌اي بلتزمن 
 تاریخ دفاعیه:    1387/4/30  
 نام دانشجو:   کبری حسني‌رخ 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   فيزيك نظري 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    شهيد مدني آذربايجان | ايران ، تبريز  
فایلی آپلود نشده است

 بررسي انتقال امواج الكترومغناطيسي در دو بعد به روش مدل شبكه‌اي بلتزمن 
 تاریخ دفاعیه:    1388/7/14  
 نام دانشجو:   الیاس جباري‌فرد 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   فيزيك نظري 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    شهيد مدني آذربايجان | ايران ، تبريز  
فایلی آپلود نشده است

 بررسي اندركنش برخي داروها با برخي پروتئين‌ها 
 تاریخ دفاعیه:    1390/7/9  
 نام دانشجو:   خانم زهرا نعيمي‌فر 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   فيزيك نظري 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    شهيد مدني آذربايجان | ايران ، تبريز  
فایلی آپلود نشده است

 خواص فيزيكي نانو-لوله‌هاي كربني خالص و آلائيده شده به روش شبيه‌سازي 
 تاریخ دفاعیه:    1389/6/30  
 نام دانشجو:   خانم مينا يعقوبي نوتاش 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   فيزيك نظري 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    شهيد مدني آذربايجان | ايران ، تبريز  
فایلی آپلود نشده است

 طبقه بندی دوجبرهای لی حقیقی چهار بعدی 
 تاریخ دفاعیه:    1383/6/24  
 نام دانشجو:   پیام مهدی پور کلدیانی 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   فیزیک نظری 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    شهید مدنی آذربایجان | ایران ، تبریز  
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand