چهارشنبه 13 دي 1385

 

    :

 

 

:

 

 

 

 

 

 :

 

 

    :

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

دکترای علوم قرآن و حدیث/ دانشگاه تربیت مدرس/1375-1380

عنوان رساله: روش شیخ طوسی در تدوین حدیث

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث / دانشگاه تربیت مدرس /1370-1373

عنوان پایان نامه: قرآن و بهگزینی فرهنگها

کارشناسی الهیات/ دانشگاه تهران/ 1364-1368

 

کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand