يكشنبه 24 دي 1385

کریم صالح زاده (درجه علمی : استادیار)
دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی
گروه: تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه: شهید مدنی آذربايجان
کریم صالح زاده<