پنجشنبه 23 آبان 1398
 Amenability and weak amenability of triangular Banach algebras 
  نویسندگان مقاله:   A. R. Medghalchi, M. H. Sattari and T. Yazdanpanah 
 ارائه شده به :    (1384/1/1) 
 عنوان ژورنال:   Bulletin of the Iranian Mathematical Society 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 31 شماره ژورنال 2 ، صفحات 57-69
  
 Module Arense regularity for semigroup algebras 
  نویسندگان مقاله:   R. Rezavand, M. Amini, M. H. Sattari and D. E. Bagha 
 ارائه شده به :    (1387/1/1) 
 عنوان ژورنال:   Semigroup Forum 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 77 شماره ژورنال 2 ، صفحات 300-305
فایلی آپلود نشده است
  
 Biflatness and biprojectivity of of triangular Banach algebras 
  نویسندگان مقاله:   A. R. Medghalchi, M. H. Sattari 
 ارائه شده به :    (1387/1/1) 
 عنوان ژورنال:   Bulletin of the Iranian Mathematical Society 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 34 شماره ژورنال 2 ، صفحات 115-120
  
 Derivation into dual of ideal of C*-algebras 
  نویسندگان مقاله:   M. H. Sattari 
 ارائه شده به :    (1387/1/1) 
 عنوان ژورنال:   International Mathemethical Forum 
طبقه بندی ژورنال : مجلات بین المللی
شماره جلد ژورنال 3 شماره ژورنال 24 ، صفحات 1179-1184
  
 ON n-derivations 
  نویسندگان مقاله:   M. H. Sattari 
 ارائه شده به :    Sahand Communications in Mathematical Analysis (2016/6/1) 
 عنوان ژورنال:   Sahand Communications in Mathematical Analysis 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 3 شماره ژورنال 2 ، صفحات 107-115
فایلی آپلود نشده است
  
 Symmetric module and Connes amenability 
  نویسندگان مقاله:   M. H. Sattari and H. Shafieasl 
 ارائه شده به :    (2016/5/1) 
 عنوان ژورنال:   Sahand Communications in Mathematical Analysis 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 On product of derivations on triangular Banach algebras 
  نویسندگان مقاله:   M. H. Sattari and H. Shafieasl 
 ارائه شده به :    (2016/4/1) 
 عنوان ژورنال:   The Journal of Hyperstructures 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand