پنجشنبه 23 آبان 1398
 آنالیز هارمونیک (1) 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذر بایجان 
 مقطع:   دکتری 
 رشته تحصیلی:    آنالیز 
 آنالیز هارمونیک (2) 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   دکتری 
 رشته تحصیلی:   آنالیز 
فایلی آپلود نشده است
 آنالیز روی نیم گروههای توپولوژیک 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذر بایجان 
 مقطع:   دکتری 
 رشته تحصیلی:   آنالیز 
فایلی آپلود نشده است
 میانگین پذیری گروههای توپولوژیک 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   دکتری 
 رشته تحصیلی:   آنالیز 
فایلی آپلود نشده است
 آنالیز تابعی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   آنالیز 
فایلی آپلود نشده است
 آنالیز حقیقی (1) 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   آنالیز، هندسه، آنالیز عددی، تحقیق در عملیات 
فایلی آپلود نشده است
 آنالیز حقیقی (2) 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   آنالیز 
فایلی آپلود نشده است
 جبرهای باناخ 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   آنالیز 
فایلی آپلود نشده است
 آنالیز ریاضی(1) 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   ریاضی محض و کاربردی 
فایلی آپلود نشده است
 آنالیز ریاضی (2) 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   ریاضی محض و کاربردی 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand