جمعه 01 تير 1397
 لیسانس ( تاریخ: 0/0/1383 - 0/0/1387 ) 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات عرب ، ( زبان و ادبیات عرب )  
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 تبریز -ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناس ارشد ( تاریخ: 0/0/1387 - 0/0/1389 ) 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات عرب ، ( زبان و ادبیات عرب )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:   فتوت در عصر جاهلی همراه با ترجمه و شرح دیوان عنترة بن شداد تا قافیه دال 
 استاد راهنما:   دکتر محمد دزفولی 
 تهران -ایران 
فایلی آپلود نشده است

 دکتری ( تاریخ: 0/0/1389 - 0/0/1393 ) 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات عرب ، ( زبان و ادبیات عرب )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:   ترجمه و شرح و تحلیل دیوان ابن هانی اندلسی با تکیه بر منابع قدیم و جدید 
 استاد راهنما:   دکتر محمد دزفولی 
 تهران -ایران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand