جمعه 01 تير 1397
 تطور محتوایی مدایح نبوی در شعر شاعران عرب 
  نویسندگان مقاله:   علی صیادانی 
 ارائه شده به :    (0/0/1389) 
 عنوان ژورنال:   ادب عربی 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 نگاهی تحلیلی بر حماسه های صفی الدین حلّی 
  نویسندگان مقاله:   علی صیادانی 
 ارائه شده به :    (0/0/1390) 
 عنوان ژورنال:   لسان مبین 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 تحلیل و بررسی مصداقهای واژه فتوت در دیوان عنترة بن شداد 
  نویسندگان مقاله:   علی صیادانی 
 ارائه شده به :    (0/0/1391) 
 عنوان ژورنال:   لسان مبین 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 بررسی روابط بینامتنی قرآن در شعر شاعران نوگرای فلسطین و نقش آن در بیداری اسلامی 
  نویسندگان مقاله:   علی صیادانی 
 ارائه شده به :    فروغ وحدت (0/0/1390) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال : علمي ترويجي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 المفارقة التصویریة فی شعر الرصافی 
  نویسندگان مقاله:   دکتر حمید ولی زاده- علی صیادانی- علی خالقی 
 ارائه شده به :    (0/0/1392) 
 عنوان ژورنال:   إضاءات نقدیة(فصلیة محکمة) 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 تحلیل ابعاد معناشناختی رنگها در مثنوی معنوی 
  نویسندگان مقاله:   دکتر نرگس انصاری- علی صیادانی- صدیقه اسدی مجره 
 ارائه شده به :    فصلنامه درّدری(ادبیات غنایی، عرفانی) (0/0/1391) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال : علمي ترويجي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 الموقف الأدبی لبهاء الدین زهیر 
  نویسندگان مقاله:   دکتر علی صیادانی 
 ارائه شده به :    (0/0/1393) 
 عنوان ژورنال:   مجلة اللغة العربیة و آدابها 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 التوق إلی الوطن الأُمّ في الأدب الإسلامی 
  نویسندگان مقاله:   دکتر حمید ولی زاده- دکتر عبدالأحد غیبی- سکینه بهرامی- علی صیادانی 
 ارائه شده به :    جامعة بابل- عراق (0/0/1393) 
 عنوان ژورنال:   مجلة کلیة التربیة الأساسیة 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 التناص القرآنی فی شعر محمد مهدی الجواهری 
  نویسندگان مقاله:   الدکتور حمید صباحی - رسول بازیار- الدکتور علی صیادانی 
 ارائه شده به :    جامعة واسط- عراق (0/0/1393) 
 عنوان ژورنال:   مجلة لارک للفلسفة و اللسانیات و العلوم الاجتماعیة 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 بررسی محتوایی کتاب الأزهیه فی علم الحروف 
  نویسندگان مقاله:   علی صیادانی 
 ارائه شده به :    (0/0/1393) 
 عنوان ژورنال:   آینه پژوهش 
طبقه بندی ژورنال : علمي ترويجي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand