يكشنبه 24 دي 1385

دکتري، مهندسي عمران - خاك و پي ،1385-1380 ،  دانشگاه صنعتي اميركبير  تهران،        

- عنوان پايان‌نامه تحصيلي: رفتار مکانيکي خاکهاي رسي مخلوط تحت بارگذاري‌هاي سيکلي و پس‌سيکلي يکنواخت (استاتيکي)

کارشناسي ارشد، مهندسي عمران - خاك و پي، 1377 - 1379 ، دانشگاه صنعتي ميركبير، تهران         

- عنوان پايان‌نامه تحصيلي: ارزيابي پايداري شيرواني‌هاي خاکي با در نظر گرفتن اثر نا‌همساني مقاومت برشي

کارشناسي, مهندسي عمران-عمران، 1373 - 1377 ، دانشگاه اروميه      

کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand