پنجشنبه 31 خرداد 1397
 کارشناسی ( تاریخ: 1377/7/1 - 1381/5/27 ) 
 رشته تحصیلی:   گیاه پزشکی ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 تبریز -ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1383/11/20 - 1386/6/29 ) 
 رشته تحصیلی:   حشره شناسی کشاورزی ، ( اکولوزی و کنترل بیولوژیک )  
 دانشگاه:   دانشگاه محقق اردبیلی 
 عنوان پایان نامه:   تأثیر ایجاد سازگاری زنبور Trichogramma brassicaeپرورش یافته روی میزبان های آزمایشگاهی با Helicoverpa armigera Hubner پیش از رهاسازی 
 استاد راهنما:   دکتر قدیر نوری قنبلانی و دکتر شهزاد ایرانی پور 
 اردبیل -ایران 
فایلی آپلود نشده است

 دکترا ( تاریخ: 1386/11/20 - 1392/6/20 ) 
 رشته تحصیلی:   حشره شناسی کشاورزی ، ( اکولوژی و کنترل بیولوژیک )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 عنوان پایان نامه:   مدل سازی آزمایشگاهی کنترل تلفیقی کرم قوزه پنبه با استفاده از باکتری Bacillus thuringiensis، پارازیتویید تخم Trichogramma brassicae و پارازیتویید لارو Habrobracon hebetor  
 استاد راهنما:   دکتر شهزاد ایرانی پور 
 تبریز -ایران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand