پنجشنبه 31 خرداد 1397
 کارشناسی ( تاریخ: 0/0/0 - 0/0/0 ) 
 رشته تحصیلی:   زیست شناسی ، ( علوم جانوری )  
 دانشگاه:   دانشگاه اصفهان 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ( تاریخ: 0/0/0 - 0/0/0 ) 
 رشته تحصیلی:   روانشناسی ، ( عمومی )  
 دانشگاه:   پیام نور - مرکز تبریز 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 0/0/0 - 0/0/0 ) 
 رشته تحصیلی:   فیزیولوژی انسانی ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده است

 دکتری ( تاریخ: 0/0/0 - 0/0/0 ) 
 رشته تحصیلی:   علوم اعصاب شناختی ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand