پنجشنبه 31 خرداد 1397
 The Effect of Escalating Dose, Multiple Binge Methamphetamine Regimen, and Alcohol Combination on Spatial Memory and Oxidative Stress Markers in Rat Brain. 
  نویسندگان مقاله:   L.Vaghef, S. Babri, M. Moghadam-Vahed 
 ارائه شده به :    (2014/0/25) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 2 شماره ژورنال 3 ، صفحات
  
 Effects of Different Exercise Protocols on Ethanol-Induced Spatial Memory Impairment in Adult Male Rats. 
  نویسندگان مقاله:   T. Hashemi Nosrat Abadi, L.Vaghef, S. Babri, M. Mahmood-Alilo, M. Beirami.  
 ارائه شده به :    (2013/0/28) 
 عنوان ژورنال:   Alcohol 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 47 ، صفحات 309-316
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand