شنبه 25 آبان 1398
دکتر حسن ولی زاده - عضو هیات علمی گروه شیمی [ تبریز - ایران]
تبریز - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده علوم پایه - گروه شیمی
شماره تلفن دفتر :
شماره نمابر (فاکس) :
0098-0412-4327541
شماره تلفن همراه:
0914-1076880
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand