دوشنبه 28 خرداد 1397
 Quantitative and qualitative study of phenolic compounds in ‘Gala’ apple peel 
  نویسندگان مقاله:   Vojodi L, Dadpour MR, Delazar A, Movafeghi A and Hadjilou J 
 ارائه شده به :    فارسی (1389/6/4) 
 عنوان ژورنال:   Iranian Journal of Plant Biology 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال 5 شماره ژورنال ، صفحات 75-85
فایلی آپلود نشده است
  
 Quantification of phenolic compounds in peel and pulp of ‘Zonouz’ apple cultivar from Iran 
  نویسندگان مقاله:   Vojodi L, Dadpour MR, Delazar A, Movafeghi A and Hadjilou J 
 ارائه شده به :    (1390/6/4) 
 عنوان ژورنال:    Romanian Biotechnological Letters 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال 16 شماره ژورنال 4 ، صفحات 6387-6392
فایلی آپلود نشده است
  
 Essential oil composition of hydroponically grown Chrysanthemum balsamita L 
  نویسندگان مقاله:   Hassanpouraghdam MB, Tabatabaie SJ, Nazemiyeh H, Vojodi L and Aazami M 
 ارائه شده به :    انگلیسی (1388/1/1) 
 عنوان ژورنال:    Journal of Essential Oil Bearing Plants 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال 11 شماره ژورنال 6 ، صفحات 649-654
فایلی آپلود نشده است
  
 Chrysanthemum balsamita L.: A forgotten medicinal plant 
  نویسندگان مقاله:   Hassanpouraghdam MB, Tabatabaie SJ, Nazemyieh H, Vojodi L, Aazami MA and Mohajjel Shoja A 
 ارائه شده به :    انگلیسی (1388/1/1) 
 عنوان ژورنال:    Facta Universitatis. Series: Medicine and Biology. 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال 15 شماره ژورنال 3 ، صفحات 119-124
فایلی آپلود نشده است
  
 Volatile oil constituents of alecost [Tanacetum balsamita L. ssp. balsamitoides (Schultz-Bip.)] growing wild in North-West of Iran 
  نویسندگان مقاله:   Hassanpouraghdam MB, Tabatabaie SJ, Nazemyieh H, Vojodi L and Aazami MA 
 ارائه شده به :    انگلیسی (1389/1/1) 
 عنوان ژورنال:   Herba Polonica 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال 55 شماره ژورنال 1 ، صفحات 1-7
فایلی آپلود نشده است
  
 Drying method affects essential oil content and composition of basil (Ocimum basilicum L.) 
  نویسندگان مقاله:   Hassanpouraghdam MB, Hassani A, Vojodi L and Farsad-Akhtar N 
 ارائه شده به :    انگلیسی (1389/1/1) 
 عنوان ژورنال:   Journal of Essential Oil Bearing Plants 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال 13 شماره ژورنال 6 ، صفحات 759-766
فایلی آپلود نشده است
  
 Essential oil constituents of Lavandula officinalis Chaix. from Northwest Iran 
  نویسندگان مقاله:   Hassanpouraghdam MB, Hassani A, Vojodi L, Hajisamadi Asl B and Rostami A 
 ارائه شده به :    انگلیسی (1392/6/4) 
 عنوان ژورنال:   Chemija. 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال 22 شماره ژورنال 3 ، صفحات 167-171
فایلی آپلود نشده است
  
 Identification of phenolic and flavonoid compounds in ‘Zonouz’ and ‘Gala’ apples fruit by means of high-performance liquid chromatography 
  نویسندگان مقاله:   Vojodi L, Dadpour MR, Delazar A, Movafeghi A and Hadjilou J. 
 ارائه شده به :    فارسی (1389/1/1) 
 عنوان ژورنال:   Journal of Food Research 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات 1-11
فایلی آپلود نشده است
  
 The investigation of effect of GA3 on dawarf apple meristem culture 
  نویسندگان مقاله:   Vojodi L., Khosroshahi M, Grogorian V, Motalibi Azar A, Dadpoor M.  
 ارائه شده به :    فارسی (1383/1/1) 
 عنوان ژورنال:   Iranian Juornal of horticultural Science and Technology. 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال 5 شماره ژورنال 3 ، صفحات 117-128
فایلی آپلود نشده است
  
 HPLC assisted quantitative determination of phenolic compounds in peel of two apple cultivars from Iran 
  نویسندگان مقاله:   Vojodi L, Dadpour MR, Hassanpouraghdam MB.  
 ارائه شده به :    (1391/1/1) 
 عنوان ژورنال:   Journal of Food, Agriculture and Environment 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال 10 شماره ژورنال 2 ، صفحات 233-235
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand