سه شنبه 12 فروردين 1399

 

 

 

مقالات چاپ شده و زیر چاپ درمجلات ISC 

 

ردیف

عنوان مقاله

نام نشریه

کشور

صفحات

مشخصات نشريه

تاریخ انتشار

(ماه سال)

يا

شماره و تاریخ گواهی پذیرش **

1

مقايسه ميزان سخت رويي در سطوح مختلف دينداري در بين پرستاران

پرستاري ومامائي اروميه

ايران

75-81

ISC 

1391

2

رابطه ويژگي هاي و سوابق فكري- عملي و الگوهاي شخصيت اسكيزوتايپي دربين دانشجويان

روانپزشكي و روانشناسي باليني

ايران

490-495

ISC

زمستان 1389

3

هم ابتلائي افسردگي با زيرگروههاي اختلال وسواسي جبري درنمونه هاي غيرباليني

اصول بهداشت رواني

ايران

506-513

ISC

تابستان 1389

4

Validation of the Oxford-Liverpool Inventory of Feelings and Experiences (O-LIFE) questionnaire

تحقيقات علوم پزشكي زاهدان

ايران

16 Oct 2012

ISC

مهر 91

5

بررسي ارتباط شخصيت و سبك هاي دفاعي درافراد داوطلب جراحي زيبائي

پوست وزيبائي

ايران

72-82

ISC

تابستان

1391

6

مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه وسبک های زندگی در افراد وابسته به مواد

اعتیاد پژوهی

ایران

 

ISC

پاییز 92

7

ارتباط صفات شبه روان پریشی اسکیزوتایپی بابرخی ازمولفه های جمعیت شناختی دردانشجویان

علوم  پزشکی رفسنجان

ایران

 

ISC

اسفند/1392

8

مطالعه اشكال و شيوع كودك آزاري در بين پدران ومادران

كودكان استثنايي

ایران

 

ISC

اسفند/1390

9

مقايسه تاثیر رفتار درمانی شناختي-  و روان درماني معنوي-مذهبي بر كاهش اضطراب

مطالعات  روان شناسی بالینی

ایران

 

ISC

 

تابستان 91

10

مقايسه اثربخشي درمان شناختي-رفتاري و روان درماني معنوي-مذهبي مبتني بر آموزه هاي اسلام بر كاهش اضطراب آشكار دانشجويان 

 

تحقيقات علوم آماري

ایران

 

ISC

بهار1391 

11

الگوی ارتباطی بین ابعاد سرشت منش وسامانه های مغزی رفتاری با علایم وسواس جبری

فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی روانشناسی

ایران

 

ISC

93

12

عوامل پیش بینی کننده جست وجوی جراحی زیبایی

اصول بهداشت رواني

ایران

 

ISC

زمستان 92

13

مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه وراهبردهای تنظیم شناختی هیجان دربیماران مبتلابه اختلال وسواسی جبری  باافراد عادی

دو ماهنامه فیض

ایران

 

ISC

آذر ودی 92

14

بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسش‌نامه خصیت زاکرمن – کلمن

(ZKPQ-50-CC)0

مجله تحقیقات علوم رفتاری

ایران

 

 

بهار 93

15

 

Effectiveness of positive attitude to heterosexual friendships based on histrionic and borderline personality characteistics 

InternatioJonal urnal of Psychology and

Behavioral Research

 

 

170-163-

 

2013

 

16

 

The Effects of Family-Centered Psychological Interventions on Mental Health and Self-Esteem of Mothers Having Children With Intellectual Disability 

International Journal of Basic Sciences and Applied  Research

 

 

909-913 

 

2014

 

17

 

مقایسه سبک های زندگی مبتنی بر رویکرد آدلری درافراد وابسته به مواد وافراد عادی

فصلنامه دانش انتظامی

 

147-139

 

1391

 

کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand