يكشنبه 08 بهمن 1385
 فقه الحدیث 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   علوم قرآن وحدیث 
فایلی آپلود نشده است
 تفسیر قرآن 
 دانشگاه:    دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   علوم قرآن وحدیث 
فایلی آپلود نشده است
 تاریخ قرآن  
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   علوم قرآن وحدیث 
فایلی آپلود نشده است
 فقه الحدیث 1و2  
 دانشگاه:    دانشگاه شهیدمدنی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   علوم قرآن وحدیث 
فایلی آپلود نشده است
 تاریخ حدیث 1و 2 
 دانشگاه:    دانشگاه شهیدمدنی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   علوم قرآن و حدیث 
فایلی آپلود نشده است
 آشنایی با تجوید و قرائت قرآن کریم 
 دانشگاه:    دانشگاه شهیدمدنی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   علوم قرآن وحدیث و ادبیات عربی 
فایلی آپلود نشده است
 آشنایی با حدیث  
 دانشگاه:   دانشگاه شهیدمدنی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   ادیان و عرفان و تاریخ  
فایلی آپلود نشده است
 بررسی آراء و نظریات جدید  
 دانشگاه:   دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان  
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   علوم قرآن وحدیث  
فایلی آپلود نشده است
 بررسی قرآن و عهدین  
 دانشگاه:    دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   علوم قرآن وحدیث  
فایلی آپلود نشده است
 سبکهای تلاوت قرآن کریم 
 دانشگاه:    دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   علوم قرآن 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand